چرک و خون (غیر از خون حیض و نفاس) پاک هستند

رابط المقال

همیشه از زیر بغل ها و ناحیه بین ران هایم آبسه و جوش در می آید و در طول روز از آنها چرک و خون جاری می شود و عوض کردن لباس ها برایم در هر نماز سخت و دشوار می شود؛ لطفا راهنمایی ام کنید؛ جزاکم الله خیرا؛ الدم و الصديد طاهران