آیا این حادثه از علامت های قیامت است؟

رابط المقال

آیا خراب شدن کعبه یکی از علامت های قیامت است؟

هل هذه من علامات الساعة؟