آیا انگشتان- بلاکیف- خداوند در دست- بلاکیف- قرار دارد یا باید در این مورد توقف کنیم؟

رابط المقال

آیا انگشتان- بلاکیف- خداوند در دست- بلاکیف- قرار دارد یا باید در این مورد توقف کنیم؟

هل نقول أصابع الله عزوجل ليده أم نتوقف؟