منتظر ماندن زن جهت اطمینان از پاک شدن از قاعدگی؛

رابط المقال

اگر خانمی جهت اطمینان یافتن از پاک شدن خود از قاعدگی یک شبانه روز منتظر بماند و بعد از آنکه غسل کرد مشخص شد که در آن مدت پاک بوده است آیا قضای نمازهایی که در آن یک شبانه روز نخوانده است بر او واجب می شود؟

انتظار  المرأة  لرؤية  الطهر؛