روش مسح بر خفین ( جوراب های چرمین) چگونه است؟

رابط المقال

روش مسح بر خفین ( جوراب های چرمین) چگونه است؟

ما هي صفة المسح علي الخفين؟