باطل کننده های وضوء و روزه که مورد اتفاق اهل علم هستند؛

رابط المقال

باطل کننده های وضوء و روزه که مورد اتفاق اهل علم هستند کدام ها می باشند؟

نواقض الوضوء والصوم المتفق عليها؟