غسل جنابت فقط بعد از خارج شدن منی واجب می شود.

رابط المقال

سال ها است که برای فرونشاندن شهوت خود شرمگاه خود را با متکا تماس می دهم گویی که رابطه جنسی با یک خانم انجام می دهم اما بدون خارج شدن منی شهوتم فروکش می کند و منی از من خارج نمی شود آیا این کار نیاز به غسل جنابت دارد؟ لازم به توضیح است که من از خروج منی جلوگیری می کنم.

لا غسل إلا بإنزال؛