حد نصاب زکات طلا با محاسبه امروزی؛

رابط المقال

میزان حدنصاب طلا جهت پرداخت زکات آن با محاسبه امروزی چقدر است؟

نصاب الذهب بالحساب المعاصر؛