پرداخت زکات در ازای بدهی فردی که ضامن آن شده است؛

رابط المقال

شخصی دوسال پیش جهت تامین مخارج ازدواج خود اقدام به گرفتن قرص نمود و من ضامن او شدم و اکنون صاحب فرزند است و در یک خانه اجاره از ساکن می باشد و باتوجه به اینکه وضعیت مالی وی ضعیف است و قادر به بازپرداخت بدهی خود نیست از این من بعنوان ضامن بدهی های را متقبل شده ام؛ آیا جایز است تا بدهی های او را از مال زکات خود بپردازم؟

دفع الزكاة للمضمون عنه؛