آیا می توانم جهت تامین مخارج مراسم ازدواج خود از مال زکات دریافت کنم؟

رابط المقال

جوان مجردي هستم و قصد ازدواج دارم و جهت جمع آوری مبلغ لازم بسیار تلاش کردم اما میسر نشد؛ آیا می توانم جهت تامین مخارج مراسم ازدواج خود از مال زکات دریافت کنم؟

هل آخذ الزكاة من أجل الزواج؟