حکمت روزه هاي ایام البیض (روزهاي۱۳و١٤و١٥هر ماه قمری)

رابط المقال

حکمت روزه هاي ایام البیض (روزهاي۱۳و١٤و١٥هر ماه قمری)

الحكمة من صيام أيام البيض؛