روزه هاي قضاء را آنقدر به تأخیر انداخت تا اینکه رمضان فرا رسید؛

رابط المقال

حكم فردی که قضای روزه های خود را آنقدر به تأخیر می اندازد تا اینکه رمضان می رسد چیست؟ ما حكم من أخرت القضاء حتي أدركها رمضان؟