خون قاعدگی- به مدت یک روز- قطع شد و او آن روز را روزه گرفت؛

رابط المقال

خون قاعدگی به مدت یک شبانه روز از خانمی قطع شد و او آن روز را روزه گرفت اما روز بعد دوباره خونریزی شروع شد؛ حکم روزه ای که در آن روز که گرفته است چیست؟

انقطع عنها الدم فصامت؛