حكم نزدیکی زناشویی در روز ماه رمضان برای فردی که قصد سفر دارد؛

رابط المقال

حكم نزدیکی زناشویی در روز ماه رمضان برای فردی که قصد سفر دارد چیست؟

الجماع في نهار رمضان لمن نوي السفر؛