بر اساس چه ملاک هایی می توانم یک شوهر مناسب پیدا کنم؟

رابط المقال

یک جوان به ظاهر متدین به خواستگاری من آمده است اما چیزی از ماهیت حقیقی او نمی دانم؛ ملاک هایی که بتوانم بر اساس آنها یک شوهر مناسب انتخاب کنم کدام ها هستند؟ و چگونه می توانم مطمئن شوم که دیگر مانند گذشته فریب نخواهم خورد؟ از خداوند متعال برای خویش و تک تک افراد امت اسلامی آرزوی موفقیت دارم؛

ما هی الأسس التی اختار علیها الزوج المناسب؟