مردی از خانمی شیر خورده است و او اکنون مادر شیری او می باشد.

رابط المقال

من مردی هستم که از یک خانم شیر خورده ام و او مادر شیری من گشته است و سؤال من اینجا است که: آیا شوهر آن خانم نیز محرم همسر و فرزندان من می شود؟لطفا در اسرع وقت پاسخ دهید؛ باتشکر؛

زوج الأم من الرضاعة هل يعد محرما لزوجتي