امام مسجدماقرآن رادرست وکامل قرائت نمی کند؛حکم اقتدابه اوچیست؟

رابط المقال

می خواهم بپرسم آیا اقتدا کردن به امامی که سريع تلاوت ميكند و گاهی اوقات کلمه یا آیه را بسیار مبهم می خواند جایز است؟

إمامنا لايقيم القراءة فما حكم الصلاة خلفه؟