جمع نماز جمعه با نماز عصر؛

رابط المقال

ما ساکن کشور کانادا هستم و امام مسجد مان نماز جمعه و نماز عصر را با هم جمع می کند؛ سوال ۱) آیا جمع بین نماز جمعه و نماز عصر جایز است؟ سؤال۲) اگر جایز نیست آیا باید نماز عصر را دوباره ادا کنيم؟

جمع العصر إلي الجمعة؛