آیا طواف قدوم وطواف وداع برای ساکنان جده که قصد حج دارند واجب است؟

رابط المقال

آیا طواف قدوم و وداع برای ساکنان جده که قصد حج دارند واجب است؟

هل علي أهل جدة ممن ينوون الحج طواف قدوم و وداع؟