فردی که در ماه های حج عمره کند آیا این کار او را از اداي حج تمتع کفایت میکند؟

رابط المقال

فردی که در ماه شوال یا ذی القعده عمره کند و نیت حج هم داشته باشد آیا قربانی کردن یا روزه گرفتن و یا کفاره دیگری بر وی واجب می شود؟

من اعتمر في أشهر الحج فهل يغنيه ذلك عن التمتع؛