حج خود را ناقص ادا کرده ام چگونه آن را کامل کنم؟

رابط المقال

حج خود را ناقص ادا کرده ام چگونه آن را کامل کنم؟

حجي ناقص فكيف اكمله؟