استفاده از زنجیرهای نقره ای( أعم ازگردنبد و دستبند نقره ای)برای مردان شرعا حرام است؛

رابط المقال

آیا استفاده از زنجیرهای نقره ای( أعم ازگردنبد و دستبند نقره ای)برای مردان حرام است؟

لبس السلاسل الفضة حرام شرعا؛