حق پدر در دارایی پسرش؛

رابط المقال

ما چند برادر هستیم که هر هفته به همراه پدرمان در خانه یکی از برادران خود جمع می شویم و پدرمان از ما خواسته است تا هرکدام از ما هر هفته مبلغ (۱۰) ریال جهت مواقع ضروری که ممکن است در زندگی هر فردی پیش بیاید بپردازیم؛ بطور مثال وقتی برادر زاده ما فوت کرد جهت هزینه های مراسم عزاداری از مبلغ مذکور استفاده نمودیم و سؤال اینجاست که آیا برای پدر من جایز است تا ما را به پرداخت هفتگی مبلغ فوق به شکل مذکور ملزم کند؟

حق الأب في مال إبنه؛