تداوی بیمار مرد نزد پزشک زن؛

رابط المقال

آیا خانمی که بعنوان دندانپزشک مشغول به کار است می تواند مرد نامحرم را مداوا کند؟ البته لازم به توضیح است که خانم مذكور باحجاب کامل و دستان پوشیده اقدام به درمان می کند؛

علاج المرأة للرجل؛