آیا اجماع و اتفاقیه علمای أهل سنت بدون شیعه منعقد می شود؟

رابط المقال

نظر شما در خصوص سخن دکتر وهبة الزحيلي مبنی بر اینکه اجماع اهل سنت بدون آراء مجتهدان شیعه منعقد نمی شود چیست؟ لازم به توضیح است که سخن مذکور در صفحه٤٤ کتابش تحت عنوان" اصول الفقه" درج شده است.

هل ينعقد إجماع أهل السنة بدون الشيعة؟