×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

درخواست فرم فتوا

اشتباه کپچا

کتابخانه / خطبه های جمعه / متوجه باشید که دل ها تنها با یاد الله آرام می گیرند

به اشتراک گذاشتن این پاراگراف WhatsApp Messenger LinkedIn Facebook Twitter Pinterest AddThis

عرض:3215
- Aa +

ایمؤمنان،تقوایخداوند  راپیشهکنیدواورابسیاریادنماییدچراکهیادخداوند  قوتبخش  قلبهاومایهروشنیچشمموحدان  استوتوشهبزرگوسلاحبیزوالوشفابخشبیماری  هایشاناستکههرگاه  ترکشکنند  دوبارهحالشانروبه  وخامتمیگرایدواحساس  زیانباری  میکنند؛

إذا  مرضنا  تداوينا  بذكركم***ونترك  الذكر  أحيانا  فننتكس 

(-پرودگارا- هنگامیکه  بیمار  میشویم  خودراباذکرویاد  شما  درمان  میکنیم  ودرمواقعی  کهذکرویاد  شما  راترکمینماییم  حالماندوباره  وخیم  میگردد)مدارج  السالکین(٢/٤٢٣)

بندگان  پرهیزکارخداوند،مصیبتهایمادیو  معنویراباذکربرطرف  میکنندوگرفتاریهاراباذکرحلمینمایند  ورنجسختیبلاراباذکرویادخداوندالتیام  میبخشندزیرا  هرمؤمنى  میداند  کهتنهاپناهگاهانسانبهنگامبروز  بحرانهاوآشفتگیها،خداوندي  استکهباذکرویاداوتاریکیهابهروشنایی   واندوههابهشادمانیتبدیلمیشوند.

خداوندمتعالمؤمنانرانسبتبهاین  عبادتباشکوهدستور  داده  وفرموده  است: (يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُوااذْكُرُوااللَّهَذِكْرًاكَثِيرًا)يعنى: (ایمؤمنانخداوند  رابسیار  زیادیادکنید)الأحزاب/٤١وهمچنینمیفرماید: (فَاذْكُرُونِيأَذْكُرْكُمْوَاشْكُرُوالِيوَلَاتَكْفُرُونِ) يعنى: ( مرایادکنیدتاشمارایادکنم  وسپاسگزار  منباشید  وناسپاسیمرانکنید)البقره/١٥٢

خداوندمتعالدرکتابخویشذکرکنندگانراموردتعریفو  تمجیدقرار  داده  ومیفرماید: ( وَالذَّاكِرِينَاللَّهَكَثِيرًاوَالذَّاكِرَاتِأَعَدَّاللَّهُلَهُمْمَغْفِرَةًوَأَجْرًاعَظِيمًا)يعنى: ( خداوند  برایمردان  وزنانی  کهاورابسیار  ذکرمیکنندآمرزشوپاداش  بسیاربزرگیآماده  کردهاست) الأحزاب/٣٥

 احادیث  رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلمبیانگرایناستکهبافضیلت  ترینعبادتیکهبنده  پسازانجامواجبات  خودمیتواند  درطول  شبانه  روزبهآنبپردازدذکرویاد  خداوند  متعال  استزیرا  درمسند  امام  احمد  ازابوالدرداء 

رضی  الله  عنهروایتشدهاستکهرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  فرمود: (ألاأنبِّئُكمبخيرِأعمالِكموأزكاهاعندملِيكِكُموأرفعِهافيدرجاتِكم،وخيرٌلكممنإنفاقِالذهبِوالوَرِقِ،وخيرٌلكممنأنتلقواعدوَّكمفتضربواأعناقَهمويضربواأعناقَكم»  قالوا: بلى،قال: «ذكرُاللهِتعالى)یعنی: ( آیاشماراازبهتریناعمالتانکهدرنزدپرودگارتانبسیارپاکاستوشمارابهوالاترینمنزلتمیرساندوبرایتانازبخشیدنطلاونقرهبهتراستوازاینکهبادشمن  روبرو  شوید  وآنهارابکشیدوشمارابکشندنیزبافضیلتتراست  مطلع  نسازم؟) گفتند: بله؛فرمود: ( ذکرویاد  خداوندمتعال) مسندامام  احمد(٢١٩٩٥) وهیثمی درالمجمع(١٦٧٤٣) سندآنرا"حسن" دانسته  است.

وهمچنینامام  مسلمدر" صحیح" خویش" ازابوهریرهرضی  الله  عنه  روایت  میکندکهگفت: ( كانرسولُاللهصلىاللهعليهوسلميسيرُفيطريقِمكةَفمرَّعلىجَبَلٍيقالله: جُمدانفقالصلىاللهعليهوسلم:(هذاجمدانُسبقَالمفرِّدون) قالوا: وماالمفرِّدونيارسولَالله؟قالالذاكروناللهكثيراًوالذاکرات))یعنی: ( رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  بسویمکه  درحالحرکت  بودوهنگامیکهبهکوه  موسوم  بهجمدان  رسید  فرمود: ( اینکوه  جمداناستو" مفرِّدون" سبقتگرفتند) گفتند: ایرسول  خدا؛" مفرِّدون" چهکسانیهستند؟فرمود: (مردان  وزنانی  کهخداوندرا  بسیار  زیاد  یادمیکنند)

ازجملهدلایلی  کهاهمیتومنزلتوالایذکرویادخداوندمتعالرابیانمیکندروایتیاستکهامامترمذیازعبدالله  بنبسررضی  الله  عنهنقلکردهاستکهگفت: (  أنرجلاًقال:" يارسولَاللهِإنشرائعَالإسلامِقدكثُرَتعليَّفأخبرْنيبشيءٍأتشبَّثُبهقال: «لايزاللسانُكرطباًمنذكرِالله) یعنی: ( مردینزدرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  آمدوگفت: اىرسولخدا؛آدابوسنناسلام( عبادتهاینفل) برمنغالب  گشتهاست(يعني: بهدلیلضعفوناتوانیام  نمیتوانم  ازعهده  انجام  آنهابربیایم) لذا  چیز- سبکامابافضیلتیرابهمنیادبدهیدتابدان  چنگبزنم؛رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  فرمود: ( همواره  زبانت  راباذکرخداوندتروتازه  نگه  دار)سننترمذیحدیث(٣٣٧٥) والبانی  رحمه  الله  سندآنرادر" الجامعالصغیر" حدیث(١٣٦٥٨) صحیحدانسته  است.

وازدلایل  دیگری  کهبیانگراهمیتوفضیلت  ذکرویاد  خداوند  میباشدایناستکهخداوندمؤمنانرادرهمهحالبهانجاماینعبادتباشکوه  وپرفضیلت  دستور  داده  وفرموده  است: (فَإِذَاقَضَيْتُمُالصَّلَاةَفَاذْكُرُوااللَّهَقِيَامًاوَقُعُودًاوَعَلَىٰجُنُوبِكُمْ)يعنى: ( هنگامیکهنمازرابهپایانرساندیدخداوندرا- درحالت-ایستادهونشسته  و( خوابیده) برپهلویخویشیادکنید..) النساء/١٠٣ورسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  نیزچنینبودند  بطوریکه  ازام  المؤمنينعائشة  رضي  الله  عنها  روایت  استفرمود: ( كانرسولُاللهصلىاللهعليهوسلميذكُرُاللهَعلىكلِّأحيانِه)یعنی: ( رسول  الله  صلى  الله  عليه  وسلم  درهمه  أوقاتولحظاتخویشخداوند  رایادمیکرد) صحیحمسلمحدیث(۳۷۳)

ایمؤمنان؛

والاترینمرتبه  ذکرویاد  خداوند  ایناستکهقلبوزبان  درکنار  همبهاینعبادت  بپردازندزیرا  اینفضیلتبزرگ  تنهاشامل  حرکتدادنلبهاوزباننمیگرددبلکهزمانیمشمول  اینفضیلتخواهیدشدکهقلبوزبان  تانباهمدراینمسیرگامبردارندلذااگربدونحضورقلبوبدوندرکمعانیاذکار  وبدوناحساسمحبتوتضرعوزای  بهخداوند  اقدام  به  ذکر  نمایید  هرگز  مشمول  مزایاوفضیلتهایمذکور  نخواهید  گشت.

چهبسااینپرسش  پیش  بیاید  کهرازبرتری  ذکر  باوجودآسانبودنآنبرسایراعمال  شایسته  چیست؟

درپاسخمیگوییم: رازبرتریذکربرسایراعمالشایستهدرایناستکهذکر،بیداریوهوشیاریوزندگی  قلبرابهارمغان  میآوردوآنرااصلاح  میکندوبههمین  دلیلاستکهرسولالله  صلی  الله  عليه  وسلم  میفرماید: ( مثلالذي  يذكر  ربهوالذي  لايذكرربه  مثلالحي  والميت) یعنی: ( فردیکهپروردگارش  راذکرمیکندبهسانزنده  وفردیکهپروردگارش  راذکر  نمیکند  بهسان  مردهاست) صحیحبخاری  حدیث(٥٩٢٨) ازابوموسی  الاشعریرضی  الله  عنه.

بنابراینذکرویادخداوند  قلبرازندگیمیبخشدوآنرااصلاح  میکند  وحکمآببرایکشتزاروماهیراداردکهبدونآن  نمیتوان  قلبرازنده  دانستوزندگی  سعادتمندیبرای  صاحبش  متصور  شدزیرا  زندگی  پاکوسعادتمند  درسایه  درستزیستنمیسرمیشودودرستزیستن  درگرودرستعملکردن  اعضای  بدن  استواینمهم  بااصلاح  قلبمحققمیگرددزیرا  رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلممیفرماید: ( ألاوإنفيالجسدمضغة،إذاصلحتصلحالجسدكله،وإذافسدتفسدالجسدكله؛ألاوهيالقلب)يعني: (آگاه  باشیدکهدربدن،تکهگوشتیوجودداردکهاصلاحشدنآن  منجربهاصلاحشدنهمهبدنمیشودوفاسدشدن  آنمنجربهفاسدگشتنهمهبدنمیگردد) صحيحبخاريحدیث(٥٢) وصحيح  مسلم  حديث(١٥٩٩) ازنعمان  بنبشیر  رضی  الله  عنه.

بندگانخدا؛تاآنجا  کهمیتوانیدباحضورقلبخداوند  رایادکنیدودرمعانی  اذکاری  کهتلفظ  میکنیدبیندیشید  واوقاتخویشراباتلفظوتدبراذکار  مطلق  ومقیدی  همچون: "لاالهالاالله" کهبافضیلت  ترینومحبوب  ترین  ذکردرنزدخداوند  استویاباگفتن" سبحان  اللهوالحمدللهولاالهإلاالله  والله  اکبر" کهباارزشترازهمهچیزهاییهستندکهآفتاببرآنهاطلوع  کرده  است  آبادگردانید  وترازوی  أعمال  تانراسنگین  وسنگین  ترکنیدواگرتوان  بهره  برداری  ازاینفرصتهایبسیار  بزرگرانداشتیدحداقل  براذکار  مقید  وموقتکهدارای  مناسبت  هستند  مواظبتورزید؛شیخ  الإسلامإبنتيمية  رحمه  الله  میفرماید: ( حداقل  اذکاری  کهشایستهاستتاانسان  مؤمن  برآنها  مواظبتنماید،اذکاریمیباشندکهازمعلم  خیروپیشوایپرهیزکاران،پیامبرمان  محمدصلی  الله  عليه  وسلم  ثابت  شدهاند؛مانند: اذکارموقت  درابتدا  وانتهای  روز(اذکار  صبح  وشام)،اذکار  خوابیدن،اذکاربیدارشدنازخواب،اذکاربعدازنماز،اذکارخوردن  ونوشیدن  وپوشیدن  لباسونزدیکیباهمسر،اذکار  ورود  وخروجازمسجدومنزلودستشوییواذکارلحظه  بارش  باران  ووقوعرعدوبرق  و..)مجموع  الفتاوي(١٠/٦٦١)

کتابچههایی  دراینخصوص  تالیف  شده  اند  کهتوصیه  میکنم  یکجلدازآنهاراتهیه  کنیدودراینمسابقه  باشکوهکسب  خیراتشرکت  نمایید.

ازمواردی  که  میتواند  عزمشمارادرپرداختنبه  ذکرپرودگارتان  جزم  کندوهمت  شما  رادراینراستاتعالی  ببخشداین  است  کهبدانیدذکر  ویادخداوند  برای  کسانی  که   برآنمواظبت  میکنندفواید  بسیار  زیاد  وفرجام  بسیار  خوشی  داردکهدراینجا  بهبرخی  از  آنها  اشاره  میکنیم:

بزرگترین  فایدهمواظبتبرذکرویادخداوندمتعالایناستکهمحبتخداوند  متعال  رادردلهاایجادمیکندلذا  ذکر،دروازهورودمحبتخداوند  بهقلباستوآنکه  خواهان  چشیدنمزه  محبتخداوند  درقلبش  استبهذکر  رویآورد  وبرآنمواظبت  نماید.

ازفایده  هایدیگرمواظبتورزیدنبرذکرخداوند  متعال  ایناستکه  موجبراندهشدنشیطانوناکامماندناودرنیلبهاهدافشومشمیگرددوغمواندوه  راازقلبهامیزداید  وشادی  وسرور   رابهآنهامنتقل  میکند؛درسننترمذیوابوداودونسائیازانسبنمالک  رضی  اللهعنهروایت  شدهاستکهرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  فرمود: ( منقاليعني: إذاخرجمنبيته-: باسماللهتوكلتعلىاللهلاحولولاقوةإلابالله،يقالله: كُفيتَوهُديتَووُقيتَ،وتنحَّىعنهالشيطان،فيقوللشيطانآخر: كيفلكبرجلٍقدهُديوكُفيووُقي)یعنی: ( فردیکههنگام  خروج  ازمنزل  بگوید: " باسماللهتوكلتعلىاللهلاحولولاقوةإلابالله"یعنی: ( بهنامخدا،برخداتوکل  کردم- زیرابنده- قادربههیچ  تغییر  وتحولی- درخویش  وزندگی  اش-نیست  مگربه-خواست- وکمکخداوند) دراینصورت  بهاوگفته  میشود: "-ازبلاها  ومصیبتها- کفایتشدی،هدایت  یافتیواز-فتنهها- درامانماندی"وشیطان  ازاودورمیشودوبهشیطان  دیگر  میگوید: چگونه  میتوانی  برکسیکه  هدایتوکفایت  وامان  الهی  شامل  حالش  شده  استغلبه  بیابی؟)سنن  ترمذی  حدیث(٣٤٢٦) وسننابوداود(٥٠٩٥) وسننالكبرايامام  نسائي(٩٨٣٧) وألباني  رحمه  الله  سند  آنرا" صحیح" دانسته  است.

وثابتشدهاستکهشیطانازصدایاذان  میگریزدزیرادرصحیحبخاریو  مسلم  ازابوهریره  رضی  اللهعنهروایت  شده  است  کهرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  فرمود: (إذانوديللصلاةِأدبرَالشيطانُولهضراطحتىلايسمعالتأذينفإذاقضيالنداءأقبلحتىإذاثوببالصلاةأدبرحتىإذاقضيالتثويبُأقبلحتىيخطرَبينالمرءِونفسِهيقول: اذكركذااذكركذالمالميكنيذكرُ،حتىيظلَّالرجلُلايدريكمصلى)یعنی: ( هرگاهبراینمازاذان  داده  شودشیطان  فرار  میکند  وازمقعدخودصدا  خارجمینمایدتاصدای  اذان  رانشنود  وموقعی  که  اذان  تمام  شددوبارهبرمی  گرددوهنگامی  که  اقامه  گفته  شدباز  فرار  میکند  ودوباره  پسازپایان  اقامه  بازمیگرددتانمازگزاران  رادچاروسوسه  کندبدین  ترتیب  که- دراثناینماز- بهآنهامیگوید: فلان مطلب  وفلان  مساله  رابهیادبیاوروآنقدرادامه  میدهد  تااینکه  نداندچندرکعت  خوانده  است)صحیح  بخاری  حدیث(٦٠٨) وصحيح  مسلم  حديث(٣٨٩)

ازفواید  دیگر  مواظبت  برذکرویاد  خداوند  ایناستکهذکرومداومتبرآنموجبپدیدآمدنوقارو  عظمتوشادابیونشاط  درانسان  موحدمیگرددودرقلبوبدنشنیرووتوانیایجاد  میکند  کهبدونمواظبتبرذکر  نمیتوانست  بدان  دستیابدوبههمین  دلیلاستکهوقتیفاطمهرضیاللهعنها  ازپدربزرگوارش  رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  درخواست  خدمتکار  نمود،رسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  بهایشانوهمسرش  علی  رضی  الله  عنهماتوصیه  نمودتاهرشب  زمانی  کهبهبستر  خواب  میروند  سیوسه  مرتبه"سبحانالله"،سیوسهمرتبه" الحمدلله" وسیوچهارمرتبه" الله  اکبر" بگویندوسپس  خطاب  به  آنهافرمود: ( ايناذکاربرایشماازخدمتکاربهترهستند)صحیح  بخاریحدیث(٣٧٠٥) وصحيح  مسلم  حديث( ٢٧٢٧)

وازدیگر  فوائدذکرویادخداوند  متعال  ایناست  کهخداوند  بنده  ذکرگوی  خودراهمواره  درنظر  میگیرد  ورهایش  نمیکند  وتنهایش  نمی  گذاردومیفرماید: (فَاذْكُرُونِيأَذْكُرْكُمْوَاشْكُرُوالِيوَلَاتَكْفُرُونِ) يعنى: ( مرایادکنیدتاشمارایادکنم  وسپاسگزار  منباشید  وناسپاسیمرانکنید)البقره/١٥٢ودرحدیث  قدسی  میفرماید: (فإنذكرنيفينفسِهذكرتُهفينفسي،وإنذكرنيفيملأٍذكرتهفيملأٍخيرٍ) یعنی: ( هرگاهبندهاممرادردرون  خودیادکند  اورادرذات  خویش  یادمیکنم  وهرگاهمرادریکاجتماعیادکنداو  رادرجمعی  بهترازآناجتماع  یادکنم) صحیح  بخاری  حدیث(٧٤٠٥) وصحيح  مسلمحديث(٢٦٧٥)

خطبه  دوم:

سپاسوستایش  خداوندی  راسزاست  کهبندگانش  رابهذکرویاد  خویشامرکردوپاداش  بزرگیبرایآندرنظر  گرفتودرود  وسلامخداوندبرذکرگوترینمرد  گیتی،پیامبران  محمدوبرخاندانواصحاببزرگوارشوهمه  کسانیکهازراه  وروشایشانپیروی  میکنند  باد.

امابعد:

ازفضیلت  هایذکرکردن  ایناستکهخداوندمتعالدرمقابلملائکهاشبهبندگان  ذکرگویخودمیبالدوبهآنهاافتخار  میکندزیراازابوسعیدخدریرضی  الله  عنهروایت  استکهرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلمخطاببهگروهیازصحابهرضی  الله  عنهمکهجهتذکرویادخداوندبایکدیگر  جمع  شدهبودند  فرمود: ( أتاني  جبريل  فأخبرنيأنالله  يباهي  بكم  ملائكته) یعنی: ( جبریل- علیه  الصلاة  والسلام- نزدمنآمدوبهمناطلاع  دادکهخداونددرمقابل  ملائکه  اشبهشماافتخار  میکند)صحیحمسلم  حدیث(۲۷۰۱)

یکیدیگرازفوایدباشکوهذکرویادخداوندمتعال  ایناستکهموجبسرازیر  شدنرحمتالهیواستقرار  آرامشدردلهامیگرددزیرا  ازابوهریرهرضی  الله  عنه  روایت  استکهرسول  الله  صلی  الله  عليه  وسلم  فرمود: (ومااجتمعقومفيبيتمنبيوتِاللهِيتلونكتابَاللهِويتدارسونهبينهمإلانزلتعليهمالسكينةُوغشيتهمالرحمةُوحفتهمالملائكةُ،وذكرهماللهُفيمنعنده) يعني: ( هرگاه  عدهای- ازموحدین-دریکیازمساجدجمعشوند  وقرآنتلاوت  کنندوآنرادربینخودشانموردبررسی  قرار  دهند  آرامشوسکونت  برآنهاسرازیر  میشودورحمتالهیآنهارافرامیگیرد  وملائکه  گرداگردآنان  جمع  میشوند  وخداوند  آنهارانزدملائکه  مقرب  خویشیادمیکند)صحیحمسلمحدیث(٢٦٩٩)

وازفايده  هایدیگرذکرخداوند  متعالایناستکهبندهذکرگوخداوند  رادائما  مراقباعمالوبکردار  خودمیداندوچنیناحساسیانسانراواردمرحله  احسانمیکند  میکند  بدینمعناکه  خداوند  راطوریمیپرستدکهگویی  اورامشاهده  میکند.

وفایدهدیگرذکر  خداوند  متعال  ایناستکهموجبرویآوری  بنده  بسویخداوند  متعال  میشودوبندهاورابعنوان  تنهاپناهگاه  ومأمنوقبلهقلبخویش  قرارمیدهدودرهمه  شرایط  بحرانیوسختبهاوتوجهمیکند.

یکیدیگرازفوایدذکرخداوند  ایناستکهذکر،فاصله  بینبنده  وپرودگارراکممیکند  ومداومت  برذکرموجبنزدیکیهرچهبیشتربندهبهمعبودش  میگردداماانسانغافلازذکر،پردهایقطوردربینخودوپرودگارش  قرارمیدهدکهجزباذکرنمیتوانداینفاصلهعاقبتسوزراکاهشدهد.

فایدهبسیارمهمدیگرذکرخداوند  ایناستکهزبان  راازآفتهایی  همچون  غیبت  وسخنچینیودروغ  وسخنان  ناپسند  مصون  میداردزیرااگرانسان  زبان  خودرامشغولذکرنکندوآنرادرراه  خداوند  نجنباند  بهناچار  درراستایممنوعاتمذکورخواهد  جنباندلذا  پرداختن  بهذکر  خداوندمتعالبهترین  راه  چاره  برایمصون  ماندن  زبان  ازآفتهایمذکور  استازاینروکسیکه  خودرابهذکرعادت  دادهباشدخداوندنیززبانشراازباطلمحفوظمیداردوآنکه  زبانشازذکرخداوندخشکشود  قطعاباباطلوبیهودهگوییوسخنان  ناپسندترمیشودزیرااگر  نفسخودرادرراستایحقبهکارنگیرید  قطعاشمارادرراستای  باطلبهکارخواهد  گرفت.

ازفوایددیگرذکر  خداوندایناستکهازبزرگترینعواملیاریکننده  بنده  درراستایاطاعت  ازخداوندتلقی  میشودزیرامداومتبرذکر،محبتخداوند  رادردلزیادترمیکندودرنتیجه  اطاعت  ازاو  رابرای  بندهامریمحبوب  ومطلوبمیگرداندوآنرابرایش  سهلوآسانمینمایدوهمانندانسانغافلازذکر،دچاررنجوسختیومشقتوسستیدرانجامعبادتها  نمیشود.

یکیدیگرازفواید  ذکر،رسیدن  بهاحساسامنیتوآرامشاستزیرا  ذکرویادخداوندسختیهاراآسان،گرفتاریهاراحلومصیبتهارابرطرف  میکندواینبهدلیلآناستکهذکر،کلیهترسهاراازقلبمیزدایدوشخصباقلبی  آراموفکریآسودهدرجهت  حلمشکلاتش  گامبرمیداردازاینروبهترینداروبرایکسیکهمبتلابهترسوهراسشدیداست،ذکرخداوند  متعالمیباشدکهمیتواند  به  میزانذکروتدبردرکلمات  اذکاربیمو  هراسراازقلبخودبزداید: (أَلَابِذِكْرِاللَّهِتَطْمَئِنُّالْقُلُوبُ)یعنی: (متوجه  باشیدکهدلهاتنهابایادالله  آرام  میگیرند) الرعد/۲۸

 ازبزرگترینفوایدذکر: ایناستکهقلبراازخوابغفلت  بیدار  میکندواوراهوشیارمیگرداندزیرا  قلبخواب  آلودغالباازبهرهبرداری  فرصتهامحروماستودرنتیجه  زیانکارمیباشداماوقتیبیداروهوشیار  شودونسبتبهفرصتهایازدسترفته  آگاهگرددکمرهمتبستهوجبران  مافاتمیکند  کهاینبیداری  و  هوشیاری  جزدرسایه  ذکر  محقق  نمیگردد.

ایمؤمنان؛

مطالب  مذکور  برخیازفوایدمهم  اینعبادتآساناماپرفایدهبودندپس  بیایید  لحظاتباقیماندهعمرخویش  رابااینعبادت  باشکوه  آباد  کنیم  وخلوتهایمانراباآنپرنماییم  تابهبرخی  از  اینفوایدوخیراتنائلآییمزیرا  سوگند  به  خداهیچمحرومیتیبزرگترازآننیستکهساعتهاازعمرانسان  سپریشودواوسکوتاختیار  کندویادرموردچیزیکهنفع  دنیوی  واخروی  برایاوومخاطبانشدربرنداردحرفبزندو  یکیازمعضلاتیکه  بیشترمردمامروزهبداندچارشدهاند  ایناستکههرگاهفردیرامشاهدهمیکنندکهلبهایشرابرایذکرحرکتمیدهدباچشمانشاناورا  تحتنظرمیگیرندوبهطرزعجیبیبهاوخیرهمیشوندومتاسفانهبرخیازآنهانسبت  بهویبدگمانیمیورزندواورابه  کمخردییابیماریهاینظیرآننسبتمیدهندکهمیگوییم: إنا  للهوإناإليه  راجعون؛

شيخ  دكتر/ خالدبنعبدالله  المصلح

أَلَابِذِكْرِاللَّهِتَطْمَئِنُّالْقُلُوبُ

مباحث بازدید شده

1.

×

آیا واقعا می خواهید مواردی را که بازدید کرده اید حذف کنید؟

بله، حذف