×
العربية english francais русский Deutsch فارسى اندونيسي اردو

Permintaan Formulir Fatwa

Captcha yang salah

Fatwa / منوع / Hukum jabat tangan dengan wanita

Views:4445
- Aa +

Apa hukum berjabat tangan dengan wanita muda atau tua?

حكم مصافحة المرأة الأجنبية

Menjawab

Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam serta keberkahan semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah, keluarganya dan para sahabatnya.

Amma ba’du.

Dengan memohon taufik dari Allah, maka jawaban pertanyaan saudara adalah sebagai berikut :

Ulama terdahulu dan sekarang berpendapat tentang tidak bolehnya berjabat tangan dengan perempuan bukan mahram. Dan mereka berdalil dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan az Zuhri dari Urwah bin Az Zubair dari Aisyah Radhiyallahu ‘anha ketika mengkisahkan bai’at para wanita : “Tidaklah tangan Rasulullah menyentuh tangan wanita sama sekali, walaupun beliau membaiat mereka dengan perkataan”

Dan begitu pula hadis riwayat Ahmad dan Nasai dan mensahihkan isnadnya Ibnu Kasir dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Muhammad bin Munkadir dari Umaimah binti Raqiqah, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

"إني لا أصافح النساء، وقولي لامرأة كقولي لمائة امرأة"

“Saya tidak berjabat tangan dengan wanita . dan katakanlahkepada para wanita sebagaimana dikatakan kepada 100 wanita”

Dan apa yang dilakukan Rasul menunjukkan tidak berjabat tangannya Rasul dalam dua baiat –walaupun kebiasaan dalam baiat adalah berjabat tangan- menunjukkan keharaman berjabat tangan dengan wanita.

Al Iraqi berkata dalam Thorhi at Tastrib : (dan yang nampak adalah beliau tidak melakukannya menunjukkan keharamannya atas dirinya; maka sesungguhnya tidak termasuk dibolehkan jabat tangan dengan wanita dari kekhususan beliau).

Dan yang menguatkan dilarangnya adalah adanya ancaman keras bagi siapa saja yang menyentuh perempuan yang tidak halal baginya. Dan itu adalah hadis yang diriwayatkan Thabrani dalam Al Kabir dari jalan Ma’qil bin Yasar, ia berkata : Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

"لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيراً له من أن يمس امرأة لا تحل له

“Ditusuk dengan jarum besi dari atas kepalanya lebih baik bagi seseorang dari pada menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

Dan Al Mundziri menyatakan : Isnad hadis Thabrani,para perawinya terpercaya dan sahih.

Dan para fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah mengecualikan berjabat tangan dengan orang yang sudah lanjut usia yang tidak memiliki syahwat karena sudah hilang alasan pelarangannya yaitu bisa terjadinya fitnah dengan hal itu. Sedangkan jumhur berpendapat haramnya secara mutlak berdasarkan keumuman hadis larangan. Dan ini yangpaling kuat.

Wallahu A’la wa A’lam.×

Apakah Anda benar-benar ingin menghapus item yang sudah Anda kunjungi?

Ya, Hapus